Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden Tickethelper / Makkelijk Verhuren Versie 0.11

 

Artikel 1 Definities

 

1. Tickethelper / Makkelijk Verhuren onderdeel van TecTronics: de eigenaar van deze algemene voorwaarden,

gevestigd aan de Hoekeinde 64 te 4254 LP  Sleeuwijk, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer

20129151 onder moederbedrijf TecTronics..

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Tickethelper / Makkelijk Verhuren een overeenkomst heeft gesloten.

3. Overeenkomst: de tot stand gekomen overeenkomst tussen Tickethelper / Makkelijk Verhuren en de opdrachtgever, waarbij Tickethelper / Makkelijk Verhuren zich verbindt tot onder meer dienstverlening ten aanzien van webhosting, webdesign en

internetmarketing en/ of het verrichten van onderhouds- en ontwerpwerkzaamheden.

4. Duurovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid, waarbij partijen zich jegens elkaar

verbinden tot het verrichten van telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties.

5. Schriftelijk: onder schriftelijke communicatie wordt eveneens verstaan langs elektronische weg tot stand

gebrachte communicatie.

6. Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die onder gebruikmaking van de Eventshop een ticket

koopt van opdrachtgever voor een door of namens opdrachtgever georganiseerd evenement;

7. Eventshop: het door Tickethelper / Makkelijk Verhuren ontwikkelde onlinesysteem voor de aankoop, verkoop, behandeling,

verwerking en afwikkeling van tickets.

 

 

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen

overeenkomst tussen Tickethelper / Makkelijk Verhuren en de opdrachtgever.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering

waarvan, door Tickethelper / Makkelijk Verhuren, derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het volledige producten- en dienstenaanbod van TecTronics, waaronder begrepen het producten- en dienstenaanbod van Tickethelper / Makkelijk Verhuren onder de volgende

benamingen: Tickethelper / Makkelijk Verhuren.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de

hand gewezen.

5. Van het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden

afgeweken. Indien het bepaalde in de overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene

voorwaarden, geldt het bepaalde in de overeenkomst.

6. Vernietiging of nietigheid van een of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de

overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te

treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij

wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen;

7. De privatcy voorwaarden zijn onderdeel van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming overeenkomst

1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod en iedere offerte vrijblijvend.

2. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens

kan de opdrachtgever nimmer enig recht ontlenen.

3. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke of

rechtspersoon sluit, verklaart hij, door het sluiten van de overeenkomst, daartoe bevoegd te zijn. De

opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst

voortvloeiende verplichtingen.

4. Overeenkomsten gelden eerst als gesloten na ondertekening door de opdrachtgever van de door Makkelijk Verhuren uitgebrachte offerte, en wel vanaf het moment van ondertekening, dan wel na ontvangst en

akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van een door Tickethelper / Makkelijk Verhuren

gedaan aanbod.

5. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het door Tickethelper / Makkelijk Verhuren uitgebrachte aanbod, is

Tickethelper / Makkelijk Verhuren daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende

aanvaarding tot stand, tenzij Tickethelper / Makkelijk Verhuren anders aangeeft.

6. Indien in het aanbod of de overeenkomst een uitvoerings- of (op)leveringstermijn is vermeld, betreft dit

te allen tijde een indicatieve, niet-fatale termijn. Indien Tickethelper / Makkelijk Verhuren verwacht een indicatieve termijn te

overschrijden dan stelt zij de opdrachtgever hiervan zoveel mogelijk in kennis zonder dat de

opdrachtgever aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding of kwijtschelding, dan wel

restitutie van de geheel of gedeeltelijk verschuldigde betaling.

 

Artikel 4 Duurovereenkomsten

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt iedere duurovereenkomst aangegaan voor de

periode van één jaar.

2. Na verloop van de overeengekomen duur wordt de duurovereenkomst steeds stilzwijgend verlengd

voor de duur welke gelijk is aan de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzij de overeenkomst

conform lid 3 tijdig wordt opgezegd.

3. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Indien de opzegging door de opdrachtgever geschiedt langs elektronische weg, dan is de opzegging

niet eerder geldig dan het moment waarop de opzegging door Tickethelper / Makkelijk Verhuren langs elektronische weg is

bevestigd.

4. Indien de opzegging van de opdrachtgever niet tijdig door Tickethelper / Makkelijk Verhuren wordt ontvangen, wordt de

overeenkomst stilzwijgend verlengd. In dat geval eindigt de overeenkomst op de eerstvolgende, geldige

einddatum.

5. Indien de opdrachtgever na herhaaldelijk verzoek geen gevolg geeft aan zijn betalingsverplichting is

Tickethelper / Makkelijk Verhuren gerechtigd de duurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden,

onverminderd haar wettelijk recht op schadevergoeding. In geval van opschorting wordt de uitvoering

van de overeenkomst pas hervat indien de opeisbare vordering op de opdrachtgever volledig is

voldaan.

6. Tickethelper / Makkelijk Verhuren is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te wijzigen. Tickethelper / Makkelijk Verhuren zal de

opdrachtgever daarvan uiterlijk een maand voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis

stellen. Indien de opdrachtgever niet met de voorgenomen prijswijziging wenst in te stemmen, is hij

gerechtigd de overeenkomst - tot de dag dat de prijswijzing van kracht wordt schriftelijk op te zeggen.

 

Artikel 5 Webdesign en overige (ontwerp)werkzaamheden

1. Indien Tickethelper / Makkelijk Verhuren zich uit hoofde van een overeenkomst verbindt tot het verrichten van

werkzaamheden, zoals, maar niet beperkt tot internetmarketing, webdesign en overige

ontwerpwerkzaamheden, spant zij zich in de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te

voeren. Tickethelper / Makkelijk Verhuren verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverplichting. Ten aanzien van de

door de opdrachtgever beoogde resultaten kan Tickethelper / Makkelijk Verhuren geen garanties bieden.

2. De overeenkomst als bedoeld in lid 1 wordt uitgevoerd op basis van de door de opdrachtgever

verstrekte gegevens. Tickethelper / Makkelijk Verhuren zal bij de opdrachtgever naar behoren informeren over gegevens die

voor de opzet en uitvoering van de opdracht relevant zijn. De opdrachtgever is verplicht Tickethelper / Makkelijk Verhuren van

de hier bedoelde gegevens tijdig in kennis te stellen.

3. Verstrekte conceptontwerpen geven een zo nauwkeurig mogelijke weergave van het uiteindelijke

eindontwerp, doch dienen slechts ter indicatie. Ondergeschikte kleur- en maatafwijkingen bieden geen

grond voor reclames, opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst.

4. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de in het conceptontwerp gebruikte en geplaatste data

en overige gegevens, dient zij haar schriftelijke bezwaar kenbaar te maken aan Tickethelper / Makkelijk Verhuren alvorens het

conceptontwerp definitief wordt.

5. Indien Tickethelper / Makkelijk Verhuren op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden

heeft verricht die zich buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst begeven, zullen deze

werkzaamheden door de opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Tickethelper / Makkelijk Verhuren. Tickethelper / Makkelijk Verhuren is nimmer verplicht aan een verzoek als bedoeld in de vorige zin te voldoen. Indien

Makkelijk Verhuren aan een dergelijk verzoek voldoet kan zij verlangen dat daarvoor een afzonderlijke

schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

6. De opdrachtgever aanvaardt dat door de extra werkzaamheden als bedoeld in lid 4 het overeengekomen

of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verplichtingen van de

opdrachtgever en Tickethelper / Makkelijk Verhuren, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de

overeenkomst meerwerk voordoet, is voor de opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of

beëindiging van de overeenkomst.

7. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal Tickethelper / Makkelijk Verhuren de opdrachtgever zoveel mogelijk schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden als bedoeld in lid 4.

 

Artikel 6 Oplevering ontwerpen

1. Tickethelper / Makkelijk Verhuren is gerechtigd om als voorwaarde voor de oplevering van ontwerpen te stellen dat de volledig overeengekomen prijs vóór oplevering wordt voldaan.

2. Bij de beoordeling van de juistheid van de vervulling van de opdracht blijft de esthetische waarde buiten

beschouwing.

 

Artikel 7 Domeinnaamregistratie

1. Het aanbod van domeinnamen geschiedt onder voorbehoud van de feitelijke beschikbaarheid van de

door de opdrachtgever gekozen domeinnaam.

2. De aanvraag van een domeinnaam geschiedt op basis van door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

De opdrachtgever staat er voor in dat hij deze gegevens bij de aanvraag juist en volledig verstrekt.

3. Tickethelper / Makkelijk Verhuren bemiddelt slechts bij de registratie van een domeinnaam en zal de aanvraag van de

betreffende domeinnaam deponeren bij de daarvoor verantwoordelijke instantie. Tickethelper / Makkelijk Verhuren is niet

aansprakelijk voor een door deze instantie niet-geaccepteerde aanvraag.

4. De termijn waarbinnen de aangevraagde domeinnaam actief zal zijn is afhankelijk van derde partijen.

De door Tickethelper / Makkelijk Verhuren vermelde termijnen zijn slechts indicatief. De opdrachtgever kan hieraan nimmer

rechten ontlenen.

5. De domeinnaamregistratie vindt plaats op naam van de opdrachtgever. De opdrachtgever is volledig

verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart Tickethelper / Makkelijk Verhuren van iedere aanspraak van derden ter zake.

 

Artikel 8 Scanapparatuur

1. Indien door Tickethelper / Makkelijk Verhuren, aan de opdrachtgever, scanapparatuur in bruikleen wordt gegeven, is de

opdrachtgever een borg van € 300,- (driehonderd euro) tenzij uitdrukkelijk een afwijkend borgbedrag is overeengekomen.

2. Tenzij voor de terbeschikkingstelling van de scanapparatuur aan de opdrachtgever, uit hoofde van een

bruikleenovereenkomst, uitdrukkelijk een bepaalde termijn is overeengekomen, verliest de

opdrachtgever het recht op de in bruikleen gegeven scanapparatuur op het moment dat het evenement,

waarvoor de scanapparatuur door de opdrachtgever is aangewend, is geëindigd. De opdrachtgever is

vanaf dat moment verplicht de scanapparatuur zo spoedig mogelijk te retourneren aan Tickethelper / Makkelijk Verhuren. De

kosten van verzending van de scanapparatuur komen voor rekening van de opdrachtgever.

3. Voor zover de levering van scanapparatuur geschiedt uit hoofde van een bruikleenovereenkomst is de

opdrachtgever verplicht de apparatuur als een goed gebruiker onder zich te houden.

4. Van gebreken aan de geleverde scanapparatuur doet de opdrachtgever zo spoedig mogelijk mededeling

aan Tickethelper / Makkelijk Verhuren. De geleverde scanapparatuur wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden

indien de opdrachtgever Tickethelper / Makkelijk Verhuren niet terstond na het moment dat de opdrachtgever redelijkerwijs

van het gebrek op de hoogte behoorde te zijn, van het gebrek in kennis stelt.

5. De opdrachtgever is verplicht schade aan, uit hoofde van een bruikleenovereenkomst, geleverde

scanapparatuur aan Tickethelper / Makkelijk Verhuren te vergoeden, tenzij de schade hem niet kan worden toegerekend. Tickethelper / Makkelijk Verhuren is gerechtigd de hier bedoelde schade te verrekenen met het borgbedrag als bedoeld in lid 1,

onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

1. Tickethelper / Makkelijk Verhuren is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of - indien de omstandigheden dit rechtvaardigen - de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Tickethelper / Makkelijk Verhuren ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd,

enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk

over zijn vermogen kan beschikken, is Tickethelper / Makkelijk Verhuren gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang

te ontbinden.

3. Voorts is Tickethelper / Makkelijk Verhuren gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen

welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde

instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

4. Alle in verband met een opschorting en/ of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en

geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.

5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het

door Tickethelper / Makkelijk Verhuren op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

6. Indien Tickethelper / Makkelijk Verhuren de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de

opdrachtgever terstond opeisbaar.

 

Artikel 10 Overmacht

1. Tickethelper / Makkelijk Verhuren is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij

daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling

of in het verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 wordt onder overmacht eveneens verstaan het niet tijdig en/ of

deugdelijk nakomen van de verplichtingen van derden, voor de uitvoering waarvan de dienstverlening

van Tickethelper / Makkelijk Verhuren afhankelijk is.

3. Indien de omstandigheid van overmacht langer voortduurt dan drie maanden of redelijkerwijs

voorzienbaar is dat deze omstandigheid langer dan drie maanden zal voortduren, zijn partijen

gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval wordt aan de hand van de duur van

de tot dan toe verrichte dienstverlening afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets zijn

verschuldigd.

 

Artikel 11 Prijzen en betalingen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle vermelde prijzen exclusief verzend- en bezorgkosten,

btw en andere heffingen van overheidswege.

2. Indien in het kader van de opzet en/ of uitvoering van de overeenkomst, door Tickethelper / Makkelijk Verhuren reiskosten

worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Indien betaling middels automatische incasso is overeengekomen geeft de opdrachtgever Tickethelper / Makkelijk Verhuren bij het sluiten van de overeenkomst een machtiging tot automatische incasso. Gedurende de looptijd van de

overeenkomst is de opdrachtgever niet gerechtigd tot intrekking van deze machtiging. Indien de

verschuldigde betaling niet kan worden geïncasseerd, is Tickethelper / Makkelijk Verhuren gerechtigd de opdrachtgever

administratiekosten in rekening te brengen.

4. Betalingen middels overboeking dienen, tenzij anders is vermeld, binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, op de door Tickethelper / Makkelijk Verhuren voorgeschreven wijze.

5. Indien naar het oordeel van Tickethelper / Makkelijk Verhuren gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever tekort zal schieten in zijn betalingsverplichtingen is zij gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever deugdelijke zekerheid

voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid is Tickethelper / Makkelijk Verhuren gerechtigd om de

uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6. Indien een verschuldigde betaling meerdere malen niet automatisch kan worden geïncasseerd is de

opdrachtgever op vordering van Tickethelper / Makkelijk Verhuren verplicht de betaling, inclusief wettelijke rente en

administratiekosten per overboeking te verrichten. Betaling daarvan dient te geschieden binnen de

factuur gestelde termijn, op de door Tickethelper / Makkelijk Verhuren voorgeschreven wijze.

7. Indien tijdige betaling achterwege blijft treedt het verzuim van rechtswege in, zonder dat een nadere

ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever wettelijke rente

verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de volledig openstaande

betaling is voldaan.

8. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter voldoening van betalingen, ten aanzien

waarvan de opdrachtgever in verzuim is (geweest), komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke

kosten worden berekend volgens hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel

volgens Wet Incassokosten 2012.

 

Artikel 12 Prijzen en betalingen Tickethelper / Makkelijk Verhuren

1. Uit hoofde van de overeenkomst ter zake van Tickethelper / Makkelijk Verhuren is de opdrachtgever aan Tickethelper / Makkelijk Verhuren een vergoeding per ticket, per verrichte verkooptransactie van tickets verschuldigd.

2. Alle betalingen door gebruiker in verband met de verkoop van tickets via de Eventshop geschieden - op

grond van een door het aangaan van de overeenkomst gegeven daartoe strekkende machtiging van

opdrachtgever aan Tickethelper / Makkelijk Verhuren - op de bankrekening van de opdrachtgever,

onder inhouding van de met opdrachtgever overeengekomen vergoeding als bedoeld in artikel

12.1 van deze Algemene Voorwaarden, jaarlijks zal door Tickethelper / Makkelijk Verhuren achteraf de vergoeding per ticket worden gefactureerd.

4. Opdrachtgever heeft de verplichting een (potentiële) gebruiker op rechtsgeldige en afdoende wijze te informeren over de wijze waarop gebruiker - via de Eventshop en Tickethelper / Makkelijk Verhuren - betalingen verricht aan opdrachtgever, zonder dat er enige contractuele relatie ontstaat tussen Tickethelper / Makkelijk Verhuren en/of de opdrachtgever enerzijds en gebruiker anderzijds.

5. Opdrachtgever garandeert jegens Tickethelper / Makkelijk Verhuren dat opdrachtgever de (gemachtigde) rekeninghouder is

van de opgegeven bankrekening voor uitbetaling aan opdrachtgever.

6. Door de opdrachtgever overige verschuldigde bedragen uit hoofde van de overeenkomst, worden

jaarlijks achteraf gefactureerd en verrekend worden met het saldo, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

7. Betalingen door Tickethelper / Makkelijk Verhuren geschieden middels overboeking op het daartoe opgegeven bank- of

girorekeningnummer van de opdrachtgever.

8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de BTW over de verkoop van tickets.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Tickethelper / Makkelijk Verhuren is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens.Tickethelper /  Makkelijk Verhuren is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de door Tickethelper / Makkelijk Verhuren geleverde

website(s), e-mailaccount(s) en applicaties, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging.

2. Tickethelper / Makkelijk Verhuren is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de

verplichtingen van de opdrachtgever die voortvloeien uit de wet, de overeenkomst of deze algemene

voorwaarden. Door Tickethelper / Makkelijk Verhuren of TecTronics, voor het gebruik van de geleverde diensten, verstrekte instructies dienen door de opdrachtgever nauwkeurig te worden opgevolgd. Voor het gebruik en de deugdelijke

toepassing van bijvoorbeeld applicaties draagt Tickethelper / Makkelijk Verhuren nimmer enige verantwoordelijkheid. Tickethelper / Makkelijk Verhuren of TecTronics is niet aansprakelijk voor schade als direct of indirect gevolg van het niet deugdelijk opvolgen van de hierbedoelde instructies.

3. De opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aan Tickethelper / Makkelijk Verhuren verstrekte afbeeldingen, documenten en zaken geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendom van derden.

De opdrachtgever vrijwaart Tickethelper / Makkelijk Verhuren van alle aanspraken van derden die de stelling rechtvaardigen

dat de door Tickethelper / Makkelijk Verhuren geleverde ontwerpen inbreuk maken op de rechten van derden.

4. Tickethelper / Makkelijk Verhuren is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van te verrichten onderhoud aan servers en

andere systemen waarop de dienstverlening van Tickethelper / Makkelijk Verhuren betrekking heeft, evenals voor schade als

gevolg van de (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de dienstverlening van Tickethelper / Makkelijk Verhuren.

5. Tickethelper / Makkelijk Verhuren is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade,

gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde

in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat komt uitsluitend directe schade voor

vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tickethelper / Makkelijk Verhuren aan de

overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Tickethelper / Makkelijk Verhuren toegerekend kunnen

worden en;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de

opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als

bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6. De aansprakelijkheid van Tickethelper / Makkelijk Verhuren is in elk geval beperkt tot de factuurwaarde van de door Tickethelper / Makkelijk Verhuren , aan de opdrachtgever geleverde diensten, althans tot dat gedeelte van de factuurwaarde

waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt bedraagt - in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn - de

verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Tickethelper / Makkelijk Verhuren, één jaar.

 

Artikel 14 Intellectueel eigendom

1. Alle op grond van de Auteurswet aan Tickethelper / Makkelijk Verhuren toekomende rechten worden voorbehouden.

2. Het is de opdrachtgever verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tickethelper / Makkelijk Verhuren

ontwerpen, afbeeldingen en schetsen openbaar te maken, te verkopen, anderszins voor commerciële

doeleinden te gebruiken of aan derden ter beschikking te stellen, voor zover uit de strekking van de

tussen partijen gesloten overeenkomst niet het tegendeel voortvloeit.

 

Artikel 15 Slotbepalingen

1. Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het

geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt, is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van Tickethelper / Makkelijk Verhuren bevoegd van geschillen kennis te nemen.